38086D45-6DF7-4A35-ABF4-29B1A253CCBA

Proofreading – wykonać samodzielnie czy zlecić?

Table of Contents

1. Na czym polega i jak przebiega proofreading?

Proofreading nazywany inaczej korektą tekstu lub dokumentu, polega na sprawdzeniu jego poprawności pod względem:

a) ortografii: korektor sprawdza, czy w tekście nie ma błędów ortograficznych, literówek, błędów w dzieleniu wyrazów i, jeśli jest to konieczne, nanosi poprawki;

b) gramatyki i składni: korekcie poddawany jest niewłaściwy szyk wyrazów w zdaniu lub struktura zdania. Proofreader sprawdza również poprawność użytych form czasowników, zgodność form deklinacyjnych i koniugacyjnych, prawidłowość użytych form przyimków, partykuł itp.;

c) interpunkcji: korektor poprawia niewłaściwie użyte kropki, przecinki, dwukropki, myślniki, średniki, cudzysłowy.

Dodatkowo w zakres prac związanych z korektą tekstu mogą być włączone następujące prace redakcyjno – edytorskie:

d) korekta stylu i brzmienia: redaktor sprawdza i koryguje m.in. pojawiające się w tekście słowa tabu, subiektywny język, przestylizowane fragmenty, nazbyt rozbudowane lub przestarzałe zwroty i wyrażenia oraz zbyt często występującą stronę bierną;

e) korekta spójności – w następnym kroku redaktor weryfikuje, czy tekst jest spójny w wyborze stylu i czy ogólne wrażenie tekstu jest jednolite;

f) korekta dotycząca standardów dotyczących danego rodzaju pisma / dokumentu: inne standardy będzie miał dokument akademicki, inne dokument biznesowy, a jeszcze inne raport z badań medycznych. Osoba zajmująca się dokumentem musi znać cechy danego gatunku i odpowiednio przeformatować tekst – oczywiście jeśli jest to konieczne i objęte zakresem usługi. Dla przykładu publikacje naukowe cechuje występowanie akronimów, numeracji, skrótów łacińskich, zaś raporty medyczne tworzone są według ściśle określonej struktury, i muszą posiadać kolejno tytuł, streszczenie, tekst, tabele, ryciny i opisy przypadków, i ewentualnie załączniki (odniesienia i hiperłącza).

Oczywiście tekst będący przedmiotem usługi proofreadingu nie zawsze sprawdzany jest pod każdym z wymienionych wyżej aspektów. To zakres zlecenia jest decydujący: w agencji świadczącej usługę korekty można zamówić tylko korektę ortograficzną i gramatyczną lub zdecydować się na proofreading połączony z redakcją dokumentu. 

Klient zamawiający korektę tekstu otrzymuje od korektora lub redaktora dwa egzemplarze tekstu: jeden to tzw. czysta wersja, zawierająca zmiany wprowadzone do tekstu bez komentarzy i odnośników. Drugi egzemplarz to wersja śledzona, która pokazuje wszystkie zmiany wprowadzone podczas procesu korekty / redakcji i oferuje autorowi ostateczną kontrolę nad tekstem z możliwością odrzucenia lub zatwierdzenia jednej, lub wszystkich wymienionych zmian. Uwagi wyjaśniające niuanse reguł gramatycznych i sugestie poprawek umieszczone są w dokumencie w komentarzach, podczas gdy tekst pozostaje niezmieniony. 

proofreading a edycja tekstów

2. Kiedy może być potrzebna usługa proofreadingu?

Usługa proofreadingu, czyli korekty tekstów jest ściśle związana z usługą tłumaczenia dokumentu na język obcy i stanowi jej ostatnią część, wpisaną lub nie w zakres prac związanych z tłumaczeniem. Zasadniczo usługa ta rzeczywiście kojarzona jest z tłumaczeniami, szczególnie tymi wykonanymi przez nie-native speakerów danego języka. Można ją zamówić, kiedy sami przetłumaczyliśmy tekst, ponieważ znamy dany język obcy, a chcielibyśmy jeszcze ostatecznie upewnić się, czy nie ma w nim koniecznych do skorygowania błędów językowych: ortograficznych, gramatycznych lub interpunkcyjnych. Zdarza się, że będąc nie-native speakerami danego języka użyliśmy słów lub wyrażeń, które mogą lub powinny być zastąpione słowami o tym samym, lub podobnym znaczeniu, lepiej pasującymi do danego kontekstu. Wówczas w grę wchodzą już prace redakcyjno – edytorskie, redaktor skupia się na tym, aby tekst był poprawny stylistycznie, aby się go łatwo i przyjemnie czytało. Podobnie wygląda sytuacja z tekstami tłumaczonymi przez aplikacje sztucznej inteligencji, których brzmienie jest często nienaturalne, a użycie słów lub wyrażeń nie jest trafione i powinno być skorygowane. Ważne jest, aby korekty i redakcji tekstu podjął się proofreader lub redaktor, który wcześniej nie miał do czynienia z tłumaczonym dokumentem. Świeże spojrzenie na tekst daje możliwość wychwycenia nawet najdrobniejszych błędów, których oswojony z jego strukturą lub brzmieniem autor nie jest w stanie zauważyć. 

Jak się okazuje usługa korekty zamawiana jest również w odniesieniu do tekstów w ojczystym języku autora i często jest poszerzona o prace redakcyjno – edytorskie: korektor sprawdza poprawność językową a redaktor dodatkowo warstwę stylistyczną i semantyczno – leksykalną. Takie skompilowanie działań nad tekstem przeprowadzone przez osoby inne niż autor lub tłumacz powoduje, że tekst jest pozbawiony uchybień i staje się przyjemny w odbiorze.

 

Kiedy i w jakim zakresie usługa proofreadingu i redakcji tekstu jest potrzebna?
  • Biznes, organizacje pozarządowe, media: korekta tekstów z zakresu marketingu i PR, czyli z obszaru, gdzie kreujemy wizerunek i zabiegamy o klientów oraz generujemy sprzedaż. W szczególności usługą proofreadingu powinniśmy objąć tłumaczenia stron internetowych, prezentacji, listów do newslettera, materiałów reklamowych, ofert, broszur informacyjnych, profili w social mediach, infografik itp..
  • Uniwersytety i placówki naukowe: korekta i edycja publikacji naukowych, artykułów, patentów, badań i raportów;
  • Osoby prywatne: korekta i edycja prac dyplomowych, referatów.

Właściwie można postawić tezę, że z usługi proofreadingu i redakcji należy korzystać wszędzie tam, gdzie szczególnie zależy nam na wzbudzeniu zaufania i wiarygodności wśród odbiorców naszych tekstów, niezależnie od branży ani formatu dokumentu wyjściowego.  

3. Czy usługa proofreadingu jest droższa czy tańsza od tłumaczenia?

Ponieważ usługa proofreadingu dotyczy już gotowego tekstu, przetłumaczonego na język obcy, i często postrzegana jest jako dodatek do lub część składowa tłumaczenia, jej cena jest zdecydowanie niższa od ceny tłumaczenia. Oczywiście jeśli w zakres zamawianych usług wchodzą dodatkowo prace redakcyjno – edytorskie cena wzrasta, wciąż jednak będzie to rozwiązanie dużo korzystniejsze finansowo niż samo tłumaczenie.

4. jak długo trwa korekta tekstów i od czego zależy?

Czas poświęcony na sprawdzenie poprawności językowej zależy od długości tekstu oraz od zamawianego zakresu prac. Im większy zakres prac z dokumentem – tym dłuższy czas usługi. 

Biorąc jednak pod uwagę korzyści, jakie niesie ze sobą możliwość zaoferowania odbiorcom tekstu doszlifowanego pod względem językowym, stylistycznym i formalnym – warto uwzględnić usługę proofreadingu w kalendarzu działań. Czy tylko native speaker może wykonać usługę proofreadingu?

5. Czy tylko native speaker może wykonać usługę proofreadingu?

Biorąc pod uwagę złożoność prac związanych z edycją, korektą i redakcją tekstów stoimy na stanowisku, że najbardziej właściwą osobą do wykonania usługi jest native speaker danego języka. Tekst zweryfikowany przez tłumacza – nie native speakera nigdy nie będzie brzmiał tak naturalnie, jak ten skorygowany przez osobę posługującą się danym językiem na co dzień.  

W przypadku sprawdzenia poprawności językowej obejmującej korektę błędów ortograficznych, gramatycznych czy interpunkcyjnych powinien poradzić sobie również doświadczony tłumacz. Istotne jest, aby była to osoba inna od autora tłumaczenia lub tekstu. Osoba zaznajomiona z tekstem prawdopodobnie błędów nigdy nie zauważy. Dzieje się tak dlatego, że nasze mózgi mają tendencję do wewnętrznego „poprawiania” lub pomijania błędów, które widzimy, gdy jesteśmy już z czymś zaznajomieni, co sprawia, że błędy są trudne do zauważenia.

6. Podsumowanie

Proofreading to usługa, od której może zależeć efekt naszych działań. Poprawność tekstów, które są naszą wizytówką w działaniach wizerunkowych – to must have, dzięki któremu możemy być postrzegani jako profesjonalni, autentyczni i wiarygodni. Poprawnie napisane i właściwie zredagowane teksty pozwolą nam zbudować grupy lojalnych odbiorców. Dzięki wysokiej jakości tekstom łatwiej osiągniemy cele biznesowe. Krótko mówiąc profesjonalny proofreading to usługa, w którą warto zainwestować.

Zostaw komentarz

Ustawienia prywatności
Dziękujemy za zainteresowanie usługami Splendid Content i za odwiedzenie naszej witryny lub mobilnej aplikacji. Nasza Polityka Prywatności pomoże Ci w zrozumieniu sposobu, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy udostępnione nam dane osobowe.
Splendid Content nie sprzedaje ani nie udostępnia danych swoich klientów ani list mailingowych żadnym podmiotom trzecim w celach marketingowych lub innych bez otrzymania Twojej wyraźnej zgody.

Informacje ogólne
1. Niniejsza polityka dotyczy serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://splendidcontent.pl
2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Splendid Content Irmina Fabijańska – Florek, Ul. Grottgera 9 / 1, 20-029 Lublin
3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: biuro@splendidcontent.pl
4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
o Obsługa zapytań przez formularz
o Realizacja zamówionych usług
o Prezentacja oferty lub informacji
o Prowadzenie newslettera
6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
o Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
o Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
2. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
Hosting
1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: www.cyberfolks.pl.
Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
o firma hostingowa na zasadzie powierzenia;
o firmy świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora;
o upoważnieni współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
2. Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
o dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
o ich sprostowania,
o usunięcia,
o ograniczenia przetwarzania,
o oraz przenoszenia danych.
4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt. 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
Informacje w formularzach
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe o ile zostaną one podane.
2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
Logi Administratora
1. Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
Istotne techniki marketingowe
1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
2. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.
3. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
4. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika
Informacja o plikach cookies
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
2. realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
o Edge
o Internet Explorer
o Chrome
o Safari
o Firefox
o Opera
3. Urządzenia mobilne:
o Android
o Safari (iOS)
o Windows Phone